Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT – CADRU de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr. Contract /comanda ##BOOKING_CODE## din ##BOOKING_DATE## 

Părţile contractante: 
   Societatea GECCO TRAVEL SRL - francizat Paralela 45 cu sediul in BARLAD, Bld.Republicii, nr.190, Bl.3, Sc.D , Parter , cod postal 731136, tel: 0335423946; fax:0335423947; email: barlad@paralela45.ro,www.paralela45.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 23968260, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J37/421/2008, titulara a Licenta de turism nr. 1775/19.04.2019, pentru Agenţia GECCO TRAVEL- francizat Paralela 45 reprezentată prin Geangu Mihaela Bianca-Administrator,in calitate de ORGANIZATOR

si
Dl./Dna.  ##CLIENT_NAME##, Adresa completa ##CLIENT_ADDRESS##, Telefon ##CLIENT_PHONE##, Email ##CLIENT_EMAIL##, C.I(serie/numar) ##CLIENT_ID##, CNP ##CLIENT_PERSONAL_ID## in calitate de CALATOR,au convenit la incheierea prezentului contract.

I.Obiectul contractului 

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către AGENTIE a pachetului de servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

1.2 Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate în ofertă, iar aceasta este parte integrantă a acestui contract. 

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a) in momentul semnarii lui de catre CALATOR sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatorele:

- Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentia INTERMEDIARA a unei mesaj electronic (e-mail, fax, etc) de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta si contact

- Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emisa de catre Agentia INTERMEDIARA

- Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o ”Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale” inclusa in acest contract.

b) în momentul în care CALATORUL primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agentia Intermediara, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea INTERMEDIARULUI/MANDATARULUI de a informa CALATORUL prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, INTERMEDIARUL/MANDATARUL poate solicita un avans intre 20 – 80% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile. In cazul nerespectarii termenelor de plata, AGENTIA isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, CALATORUL care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.

2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite de la INTERMEDIAR/MANDATAR sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, CALATORUL poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; 

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia CALATORULUI sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a CALATORULUI este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat calatorului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art.7 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate,precum si pentru modificarea unor acte normative.Fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de călător. 
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie. 
2.4. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Călătorul înțelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizări, atenționări sau alerte.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
3.1. Preţul total al pachetului/serviciului de calatorie este in cuantum de ##BOOKING_TOTAL## ##BOOKING_CURRENCY## ,inclusiv toate taxele,comisioanele,tarifele si alte costuri suplimentare suportate de AGENTIE. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul AGENTIEI, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.
In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalităţi de plată:

a)plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie sau

b)La încheierea contractului se plateste prima rata si plata ratelor urmatoare se va efectua după cum urmează:

Termen de plata/suma de plata: ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATES##, scadența finală fiind: ##BOOKING_BALANCE_DUE_DATE##
Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic). 

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata, daca AGENTIA  nu opteaza pentru rezilierea contractului

3.3. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul României.

3.6. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv calatorului.

3.7. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vânzare comunicat de BANCA UNICREDIT  in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

 IV. Drepturile şi obligaţiile organizatorului

4.1. AGENTIA se obligă să furnizeze CALATORULUI un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau daca există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, AGENTIA furnizeaza CALATORULUI bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, agentia de turism organizatoare este contrânsa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie (de ex. serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare), precum si cerintele speciale ale calatorului acceptate in prealabil de organizator, calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 5 zile sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

4.3. AGENTIA  este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

   a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza CALATORULUI; 

   b) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intârzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile cauzate CALATORULUI ca urmare a intârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

   c) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 

4.4. AGENTIA  are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu CALATORUL (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

   a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de CALATOR in fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului; 

   c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 

   d) obligatiile CALATORULUI prevazute la 5.10, 5.12 si 5.13. 

4.5. AGENTIA acorda asistenta fara intârzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazuri de forta majora sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

   (a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si 

   (b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 

 AGENTIA are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de AGENTIE.

4.6. AGENTIA este obligat sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.7. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul AGENTIEI care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, AGENTIA nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste CALATORII conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între CALATOR şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.8. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care CALATORUL  nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.9.  AGENTIA poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau diminuarii, dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau diminuarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

   (a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; 

   (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare;

   (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. 

4.10. atunci când o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, AGENTIA ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. 

4.11. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata in prezentul contract, AGENTIA acorda calatorului o reducere adecvata a pretului. 

CALATORUL poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

4.12. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.    

4.13. Daca pachetul include transportul de pasageri, AGENTIA asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea CALATORULUI cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.

4.14. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru AGENTIE. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, calatorii putând opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

4.15. AGENTIA are obligatia sa furnizeze in scris CALATORULUI sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

   a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de CALATOR in fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului; 

   c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 

   d) obligatiile calatorului prevazute la 5.10, 5.12 si 5.13.

    V. Drepturile și obligațiile călătorului

5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. Exceptie fac calatoriile rezervate cu oferta de EARLY BOOKING, care au conditii speciale de anulare.În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 
Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Agenției de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului.În funcție de destinație, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica și sunt decise de unitatea hotelieră. 
5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, calatorul poate inceta contractul ,având însă dreptul la rambursarea imediată de către Organizator a sumelor plătite, inclusiv comisionul
5.4. Calatorul este obligat să comunice Organizatorului în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) si c) ,  hotărârea sa de a opta pentru:
a) încetarea contractului fără plata penalităților sau 
b) acceptarea noilor condiții ale contractului.
5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 
5.6 În cazul în care călătorul încetează contractul în temeiul pct. 5.4 sau AGENTIA anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:  
   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de AGENTIE;
  b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de AGENTIE, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;  
   c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.  
5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, calatorul are dreptul să solicite AGENTIEI şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
 a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar AGENTIA a informat în scris călătorul cu cel puţin:
   (i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;  
   (ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile; 
   (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;    
 b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.4 lit. b); 
 c) anularea s-a făcut din vina calatorului
5.8. Calatorul are dreptul să inceteze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care incetarea îi este imputabilă este obligat sa despăgubească AGENTIA pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor cap. VI din prezentul contract cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat. 
5.9. Prin excepție de la punctul 5.8., călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, circumstanțe survenite după încheierea contractului și dovedite prin înscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau orice alt mijloc de probă.
5.10. În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile art. 5.9., călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
5.11. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. AGENTIA va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător.
În situația în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.
5.12. Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.
5.13. Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.
5.14. Călătorul ia cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar AGENTIA nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.
5.15. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele CALATORULUI este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, AGENTIA recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina AGENTIEI (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), AGENTIA este exoneratA de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.
5.16. AGENTIA recomandă călătorilor contactarea acestuia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).
5.17. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.18. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. AGENTIA nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.
5.19. Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.
5.20. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli. 

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care CALATORUL renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează AGENTIEI penalizări după cum urmează:

6.1.1.  În cazul serviciilor turistice externe/ interne:  

##PENALIZARI##

IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate de anulare,contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei.
6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc) . Pe langa penalitatile indicate mai sus, CALATORUL va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului. 

6.2. În cazul în care CALATORUL care a contractat un pachet de servicii turistice cu AGENTIA şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar AGENTIA are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul CALATORULUI cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1 din prezentul contract.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care CALATORUL  nu doreste un alt serviciu turistic.

In situatia in care CALATORUL  isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care CALATORUL  poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care CALATORUL  nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, AGENTIA  nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.  

6.4. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, AGENTIA  va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.5. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, CALATORULUI i se vor reţine toate taxele datorate de AGENTIE prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.6. AGENTIA/Intermediarul este exonerat de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. CALATORULUI i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

6.7. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care CALATORUL  nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.8. CALATORUL trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la AGENTIA  la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.9. AGENTIA va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.10. AGENTIA nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.11. Toate sumele menţionate la pct. . 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. si 6.7. se vor reţine de către AGENTIE din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de CALATOR, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

  VII. Reclamaţii

7.1. În cazul în care CALATORUL este nemulţumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului AGENTIEI, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, AGENTIA remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care: 

   (a) este imposibil; sau 

   (b) implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 

    Daca AGENTIA , in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, CALATORUL  are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care CALATORUL  dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.

7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar AGENTIA  a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, CALATORUL  poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

 VIII. Asigurări

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, CALATORUL  este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in masura in care Organizatorul faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare ale carui detalii sunt regasite in sectiunea „ Partile contractante”. Toate politele de asigurare se regasesc pe site-ul AGENTIEI

8.2.  Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazuta la art. 8.1. include repatrierea calatorilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa AGENTIEI  sau CALATORUL  se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.

8.3. Valoarea despagubirii:

8.3.1. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de calator in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei AGENTIEI.

8.3.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, din cauza insolventei AGENTIEI, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adauga costul repatrierii.

8.3.3. In cazul in care CALATORUL a beneficiat de repatriere in conditiile art. 8.2.:

a) CALATORUL nu mai beneficiaza de nici o alta despagubire de la Asigurator, in situatia in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre AGENTIE a obligatiilor contractuale fata de partenerii sai;

b) CALATORUL  beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei AGENTIEI.

8.3.4. Asiguratorul poate propune calatorului o oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, in conditiile prevazute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situatia in care calatorul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiaza de nicio despagubire suplimentara.

8.4. Conditiile de despagubire:

8.4.1. CALATORUL va anunta imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care AGENTIA  aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea sa.

8.4.2. In cazul in care calatorul solicita de la AGENTIE rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, catre AGENTIE, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligatia sa pastreze documentele justificative, in original.

8.4.3. CALATORUL  poate solicita AGENTIEI  aflata in stare de insolventa, rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii astfel:

a) in termen de maximum 30 de zile de la data declararii insolventei AGENTIEI, daca aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/executat partial;

b) in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii executarii pachetului in situatia in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

8.4.4. In situatia in care se dispune radierea AGENTIEI ca urmare a falimentului, CALATORUL  va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.
8.4.5. In situatia prevazuta la alin. 8.3.2., calatorul poate solicita AGENTIEI  rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

8.4.6. In termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., dupa caz, CALATORUL notifica in scris Asiguratorul in legatura cu solicitarea adresata AGENTIEI privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii.

8.4.7. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., dupa caz, calatorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

b) confirmarile de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., dupa caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitante, ordine de plata), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

d) copiile documentelor de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la calator.

8.4.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, AGENTIA  plateste sumele datorate calatorului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la AGENTIE.

8.5. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. AGENTIA/Intermediarul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. CALATORUL  se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca agentia ofera acest tip de serviciu.

8.6. AGENTIA nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul AGENTIEI, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

 X. Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal. AGENTIA/ INTERMEDIARUL  poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

10.2 Persoanele vizate: calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

10.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal.Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

AGENTIA/ INTERMEDIARUL  va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor AGENTIEI/ INTERMEDIARULUI  de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior. De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc  

10.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

AGENTIA/ INTERMEDIARUL  va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre AGENTIA/ INTERMEDIARUL  pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

10.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastra. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa AGENTIEI /  INTERMEDIARULUI prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresele acestora .

10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de AGENTIE/ INTERMEDIAR

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre AGENTIE/ INTERMEDIAR  , puteti accesa site-urile acestora la  Politica de confidentialitate.

10.9. CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de .................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor .................................................................................................................................................................................................. in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca AGENTIA/ INTERMEDIARUL  sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, in scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului.

 XI. Dispoziții finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

11.4. Călătorul declară că Organizatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Organizatorului.

11.5. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masa oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor si privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

11.6. În cazul în care prezentul contract are ca obiect vânzarea de către Organizator a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. și Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

Intermediar/Mandatar GECCO TRAVEL SRL

AGENTIA DE TURISM PARALELA 45 BARLAD

Sediul: Bld Republicii nr.190 Bl.3 Sc.D

Reprezentant:

##BOOKING_OPERATOR##

Calator,

##CLIENT_NAME##